Tel: 015 257 0232 | E-mail: info@kopaltravel.nl

Disclaimer


De teksten op deze website zijn samengesteld door Kopal Travel. De content op de website Kopal Travel wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen desondanks verouderde, incomplete of onjuiste gegevens verschaffen. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Kopal Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid - voor schade van welke aard dan ook, mede daaronder begrepen gevolgschade voortkomend uit de content op onze website.

Kopal Travel bevat links naar externe websites. KopalTravel is niet aansprakelijk voor, en heeft geen controle over, de content van deze websites.

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kopal Travel.

Bronnen foto's:

Praag (header): Venca